АГРЕСИВНОСТ МЛАДИХ, трећи део – ЕФИКАСНЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРВЕНИСАЊА

Фотографија: lovesensa.rs

У основи и овог текста лежи идеја да сваки насилнички акт детета или адолесцента  – у школи, код куће, на јавним местима – има вишеструке узроке, екстерне и интерне. Као што смо нагласили у првом тексту, спољашњи утицаји – нарочито утицај родитеља и вршњака – јесу круцијални. Гледе унутрашњих узрока, обимном евиденцијом поткрепљено је уверење да хронично агресивни млади људи имају читаве серије недостатака које их блокирају…Прво, овакви млади људи врло слабо или никако не баратају многим од персоналних, интерперсоналних и социјал-когнитивних вештина које су саставни део ефикасног просоцијалног понашања. Друго, њихова учестала импулсивност и препуштање агресивном начину размишљања и делања када су у питању задовољавање свакодневних потреба као и остварење дугорочнијих циљева, јесу одраз немогућности да контролишу бес. Треће, када су у питању вредносна мерила, овакви адолесценти склони су егоцентричном, конкретном, и у том смислу, примитивном резоновању.

  Поштовани посетиоци ПЛЕТЕНИЈА СЛОВЕС,

Пре него што наставите са читањем овог текста желим да Вас обавестим да на списку који следи можете пронаћи доста сродних, теоријски и практично повезаних садржаја са актуелним чланком.

Кликом на одговарајући наслов остварујете директну везу са конкретним текстом.

ХВАЛА што читате ПЛЕТЕНИЈЕ СЛОВЕС!

 1. О НЕПОСЛУШНОСТИ МЛАДИХ – ЧЕТВОРОФАКТОРСКИ МОДЕЛ ОБЈАШЊЕЊА, први део

 2. О НЕПОСЛУШНОСТИ МЛАДИХ – ЧЕТВОРОФАКТОРСКИ МОДЕЛ ОБЈАШЊЕЊА, други део

 3. РОДИТЕЉИ, ИЗДАЈТЕ ЕФИКАСНА НАРЕЂЕЊА

 4. ОБРАЋАЊЕ ПОЗИТИВНЕ ПАЖЊЕ НА ДЕТЕТОВО ПОНАШАЊЕ

 5. АГРЕСИВНОСТ МЛАДИХ, први део – ИЗВОРИ АГРЕСИВНОСТИ

 6. АГРЕСИВНОСТ МЛАДИХ, други део – НЕЕФИКАСНЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРВЕНИСАЊА

 7. АГРЕСИВНОСТ МЛАДИХ, трећи део – ЕФИКАСНЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРВЕНИСАЊА

 8. АГРЕСИВНОСТ МЛАДИХ, четврти део – ТЕХНИКЕ КОНТРОЛЕ БЕСА

 9. АНТИСОЦИЈАЛНО ПОНАШАЊЕ МЛАДИХ, први део – ПОЈМОВНИ ОКВИР

 10. АНТИСОЦИЈАЛНО ПОНАШАЊЕ МЛАДИХ, други део – ТЕОРИЈЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ

 11. АНТИСОЦИЈАЛНО ПОНАШАЊЕ МЛАДИХ, трећи део – ДВА ТИПА АНТИСОЦИЈАЛНОГ ПОНАШАЊА МЛАДИХ

 12. АНТИСОЦИЈАЛНО ПОНАШАЊЕ МЛАДИХ, четврти део – ФАКТОРИ РИЗИКА АНТИСОЦИЈАЛНОГ ПОНАШАЊА МЛАДИХ

 13. АНТИСОСЦИЈАЛНО ПОНАШАЊЕ МЛАДИХ, пети део – ЗАШТОТНИ ФАКТОРИ АНТИСОЦИЈАЛНОГ ПОНАШАЊА

 14. РОДИТЕЉСКИ БЕС И КАКО ГА КОНТРОЛИСАТИ, први део

 15. О КОНТРОЛИ РОДИТЕЉСКОГ БЕСА, други део

 16. У ПРИЛОГ РАСПРАВИ О ТЕЛЕСНОМ КАЖЊАВАЊУ ДЕЦЕ

  На блогу, поред наведених, можете прочитати и следеће чланке из психолошког темата:

  1. Мотивационо терапијске стратегије, ПРВИ део;
  2. Мотивационо терапијске стратегије, ДРУГИ део;
  3. О разлици у невербалној комуникацији међу половима;
  4. О невербалним индикаторима лагања;
  5. Петофакторски модел личности;

Друштвене вештине

Друштвене вештине су сет процедура осмишљен тако да повећа ниво просоцијалних вештина. Друштвене вештине проистекле су из интерпретације истраживања оптималних начина држања предавања за извесне категорије агресивних младих људи као и из социјалног учења који је унапредио Бандура. Тај приступ састоји се од серија инструкционалних процедура социјалног учења. Конкретно, у вежбама Друштвених вештина, малим групама често агресивних адолесцената или делинквената (а) показују се примери ефикасног, конструктивног коришћења понашања које је састављено од вештина које њима недостају (моделовање); (б) дају им се упутства за неколико ситуација у којима би могли да практикују и испробавају одговарајућа понашања (путем играња улога); (ц) добијају похвале, нове инструкције и повратне информације у вези са тим колико су добро одиграли своје улоге и у чему се њихово извођење поклапа са позитивним моделима (повратне информације као поткрепљивачи); и на крају (д) охрабрују се да учествују у серијама активности осмишљених да им повећају шансе да оно што су на вежбама научили потраје и буде примењљиво када им затреба у школи, код куће, на јавним местима и у свим другим приликама (пракса, упражњавање наученог, трансфер на социјалну средину). Уз помоћ ових средстава – моделирања, играња улога, повратних информација о извођењу, те вежби практичне примене наученог  – може бити усвојено чак 50 просоцијалних вештина.

Ево списка истих:

ПРВА група: Почетне социјалне вештине

1.       Слушање

2.       Започињање разговора

3.       Разговарање

4.       Постављање питања

5.       Кажи хвала

6.       Представљање себе

7.       Упознавање других

8.       Давање комплимената

ДРУГА група: Сложеније социјалне вештине

9.       Тражење помоћи

10.     Придруживање некоме /прикључивање нечему

11.     Давање инструкција

12.     Праћење инструкција

13.     Извињавање

14.     Убеђивање других

ТРЕЋА група: Вештине баратања  осећањима

15.     Знати/упознати своја осећања

16.     Изражавање својих осећања

17.     Разумевање осећања других

18.     Поступање са туђим бесом

19.     Изражавање симпатија

20.     Шта са страхом

21.     Награђивање себе

ЧЕТВРТА група: Вештине које су алтернатива агресивности

22. Тражење дозволе

23. Дељење нечега

24. Помагање другима

25. Преговарање

26. Коришћење самоконтроле

27. Борба за своја права

28. Реаговање на задиркивање

29. Избегавање упадања у невоље са другима

30. Не улазити у туче

ПЕТА група: Вештине овладавања стресом

31. Улагање жалбе

32. Одговарање на жалбе

33. Бити добар друг

34. Шта када си у неприлици

35. Шта када те избегавају

36. Пружање подршке пријатељу

37. Реаговање на убеђивање

38. Реаговање на неуспех

39. Шта са контрадикторним порукама

40. Шта са оптужбама

41. Спремање за тежак разговор

42. Шта урадити када група врши притисак

ШЕСТА група: Вештине планирања

43. Како се одлучити за нешто

44. Како пронаћи узрок проблема

45. Постављање циљева

46. Пронаћи своје способности

47. Прикупљање информација

48. Ређање проблема по важности

49. Доношење одлука

50. Концентрисати се на задатак

Фотографија: lovesensa.rs

Овладавање бесом

Друштвене вештине, компонента орјентисана на понашање, уче младе чиме да замењују агресију. Комплементарно томе, Овладавања бесом, емоционално орјентисана компонента, учи младе шта не смеју да раде. Њен циљ је да појача њихову самоконтролу, да их научи како да редукују и савладавају бес и агресију. Млади вежбају како да на провокације не одговарају бесом већ ланчаним реакцијама, фокусираним на (а) Изазиваче – спољашњи догађаји који ‘укључују’ унутрашњу позитивну реакцију која делује као стимулус; (б) Окидаче – кинетичка или нека друга физичка сензација или доживљај који означава почетак беса; (ц) Редукторе – технике подизања-спуштања као што су бројање уназад, дубоко дисање, замишљање нечег лепог те замишљање дугорочних последица; (д) Подсетнице – самоинструкционе изјаве/реченице намењене томе да реинтерпретирају и анулирају интерне Изазиваче; (е) коришћење одговарајуће вежбе из Друштвених вештина и на крају (ф) Самооцењивање – односно, самопроцењивање наступа и резултата који су постигнути претходним корацима у овладавању бесом.

 

Морално резоновање

Морално резоновање је трећа интервенција у оквиру мултимодалног приступа агресивности младих. Уколико се наоружа повећаном способношћу да на просоцијалне начине реагује у реалним, животним ситуацијама и, ако овлада вештинама неоходним да контролише или бар умањи импулсиван бес и агресију, да ли ће хронично насилан млад човек изабрати да их употреби?

Да би се одговорило на ово питање, мора се заћи у краљевство моралних вредности. Колберг је великом серијом пионирских истраживања показао да ако се пред младе стави низ моралних дилема, које захтевају различите нивое моралног резоновања, појављује се когнитивни конфликт чије разрешење унапређује морално резоновање напреднијих вршњака у групи. Ово унапређење моралног резоновања је поуздано потврђено, међутим, као и код свих појединачних интервенција, напори да се ова интервенција користи засебно за побољшање моралног понашања уродили су, у најбољем случају, променљивим успехом. Можда ови млади људи нису имали у свом бихејвиоралном репертоару нити реалне вештине просоцијалног понашања нити успешне инхибиторе антисоцијалног понашања. Закључујемо стога да је Колбергов приступ могао да ојача просоцијално те смањи антисоцијално и асоцијално понашање код младих који су већ успешно савладали вежбе Друштвених вештина и вежбе Овладавања бесом.

И још једном, напослетку, када се користе засебно, свака од набројане три интервенције, резултује значајном променом код оних на које је била усмерена. Али, у свакој од инстанци, појавила су се и извесна ограничења. Наиме, и код Друштвених вештина и код Овладавања бесом добијени су поуздани краткорочни помаци у циљаном понашању клијента, али ни код једне ни код друге интервенције нису утврђени подједнако поуздани дугорочни ефекти. Вежбе Моралног резоновања изгледа да утичу на схватање система вредности, али су праве промене у понашању ретко очигледне. Тога ради, процена је да комбиновање ових трију интервенција може донети уверљивије и трајније позитивне помаке пре него засебна примена сваке од њих.

Наставиће се… Тема: Више о техникама контроле беса

(Сазнајте више о редукторима беса и самоинструкционим подсетницама)

 

Повезани текстови: 1. АГРЕСИВНОСТ МЛАДИХ, први део – ИЗВОРИ АГРЕСИВНОСТИ

Повезани текстови: 2. АГРЕСИВНОСТ МЛАДИХ, други део, НЕЕФИКАСНЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРВЕНИСАЊА;

 

Упутнице:

1. А. Голдштајн, Б. Глик, 1987., Учење замене агресивности,

8 thoughts on “АГРЕСИВНОСТ МЛАДИХ, трећи део – ЕФИКАСНЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРВЕНИСАЊА

 1. ucenje drustvenih vestina – to je samo sminka…. nacin da se prodje kroz lavirint „drustva“ bez mnogo sudaranja sa zidovima sistema… to deca uce u medjusobnom kontaktu tokom odrastanja…. ono sto mene brine je nagomilavanje besa i agresije u ljudima koji nisu socijalno nevesti…. nego frustrirani vremenom u kojem zive… a manipulacija njima (i nama) je negde u nekim „gornjim“ sferama…. neko upravlja dogadjajima na planeti – a ja nisam dovoljno pametna da shvatim sta su im pravi ciljevi…

  Свиђа ми се

  • „ucenje drustvenih vestina – to je samo sminka…. nacin da se prodje kroz lavirint “drustva” bez mnogo sudaranja sa zidovima sistema… to deca uce u medjusobnom kontaktu tokom odrastanja“

   Делимично јесте у праву. Међутим, конструктивно упражњавање друштвених вештина представља значајан хендикеп агресивних, младих људи и том смислу свака интервенција која овај аспект њиховог живота може да учини бенигнијим или чак позитивним јесте добродошла. Можда се овај сет интервенција може протумачити као једна врста социјалног „гланцања“ али он заиста представља корак напред.

   „ono sto mene brine je nagomilavanje besa i agresije u ljudima koji nisu socijalno nevesti…. nego frustrirani vremenom u kojem zive…“

   Знате, агресија и бес су само емоционалне и понашајне последице погрешних интерпретација и ирационалних уверења у чијој основи стоје тзв. апсолутистички захтеви. Иако појединце лишавају емоционалног хармонијума засигурно из њих остварују некакве секундарне добити због чега и опстају у њиховом репертоару понашања. У праву сте када кажете да је то плодан амбијент за манипулацију, али зар нисмо сви ми јасно свесни да је циљ творца (ово не у смислу Господа, већ алегориски, у смислу планетарног гуруа) управо апсолутна контрола за коју наша незадовоства (фрустрације, анксиозно-депресивне перспективе…) представљају изванредно манипулативно оруђе. Елем, то значи да ће „побуна“ морати да крене из појединца који ће, осим што ће разумети намере творца, пожелети да избави себе из чељусти његових планетарних амбиција, рационално и самопомажуће размишљајући.

   „a ja nisam dovoljno pametna da shvatim sta su im pravi ciljevi…“

   Склон сам да верујем-апсолутна контрола… у чијем инсталирању учествујемо и ми сами свакодневно, па и овог часа док полемишемо. А, зашто? Хм…

   Свиђа ми се

 2. ma da, apsolutna kontrola…. i sta onda ? svesce recimo stanovnistvo na onih pola milijarde…. i onda ? jos niko od nas na „odlasku“ nije poneo nista sa sobom…. cemu onda ovo grcevito unistavanje svega… ne umem recima cak ni da izrazim potpuni besmisao toga… da je obicna sebicnost u pitanju ili plitkost u razmisljanju, ne bi mogli toliko detaljno da razrade tako kolosane razmere unistenja koji sprovode…
  a ni tu pobunu ne vidim bas nesto na vidiku….
  😦

  Свиђа ми се

  • Добродошли на Плетеније словес.
   Изузетно ме радује ваше интересовање за ову тему и позитиван однос према изнетим садржајима.
   Позивам вас на сваку сарадњу на овом пољу.
   срдачно,
   С.Трифуновић

   Свиђа ми се

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s